برای مشاهده قیمت های کلی و جزیی به سایت roodinshop.com مراجعه نمایید.